OBJECTIVES AND EVALUATION

OBJECTIUS D’ANGLÉS

3 ANYS:

Els alumnes han de ser capaços de…

– Ser feliços en classe

– Seguir amb total normalitat les classes impartides al 100% en anglés amb la totalitat de vocabulari actiu (ensenyat de manera intencionada) i passiu (tota la resta de paraules) parlat per el mestre

– Identificar, adquirir i reproduïr el següent vocabulari actiu:

NUMBERS: One, two, three

COLORS: blue, green, red, yellow, pink, orange, purple, black, white, brown

PEOPLE: boy, girl

ADJECTIVES: bad, nice, happy, sad, angry, hungry, hot, cold, sick, fine, big, small, silly, clever, brave…

ACTIONS: Pee, poo, sleep, eat, walk, run, fly, take, give, kiss, open, close, play…

FOOD: banana, apple, pear, pizza, cheese, ice-cream, juice, biscuit, youghurt, egg, orange, sweet, lemon, chips, lollipop, tomato, carrot, chocolate, milk, bread

ANIMALS: elephant, cat, dog, rabbit, bird, wolf, croco, mouse, monkey, snake, tiger, lion, pig, hippo, giraffe, spider, butterfly, lizard, fish, frog

TRANSPORTS: Truck, car, motorbike, skateboard, bike, ambulance, fire engine

FAMILY: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandad, granny

JOBS: policeman, doctor, firefighter, mechanic, cook, teacher

BODY: hair, tummy, legs, feet, bottom, eyes, ears, mouth, nose

WEATHER: sunny, cloudy, raining

LOCALIZACIONES: classroom, park, bedroom, swimming pool, forest, mountain, toilet

HOUSE: table, chair, door, window

INSTRUMENTS: Guitar, trumpet, recorder, drum, tambourine

4 ANYS:

Els alumnes han de ser capaços de…

– Ser feliços en classe

– Comprendre i respectar les normes dels nous jocs i activitats introduïts per a enguany, seguint unes pautes de treball en equip i respecte cap als guanyadors i perdedors

– Seguir amb total normalitat les classes impartides al 100% en anglés amb la totalitat de vocabulari actiu (ensenyat de manera intencionada) i passiu (tota la resta de paraules) parlat per el mestre

– Identificar, adquirir, reproduïr i produïr oralment (es a dir, utilitzar de manera espontània en frases pròpies) el següent vocabulari actiu (en verd el nou vocabulari):

NUMBERS: One, two, three

COLORS: blue, green, red, yellow, pink, orange, purple, black, white, brown

PEOPLE: boy, girl

ADJECTIVES: bad, nice, happy, sad, angry, hungry, hot, cold, sick, fine, big, small, silly, clever, brave…

ACTIONS: Pee, poo, sleep, eat, walk, run, fly, take, give, kiss, open, close, play…

FOOD: banana, apple, pear, pizza, cheese, ice-cream, juice, biscuit, youghurt, egg, orange, sweet, lemon, chips, lollipop, tomato, carrot, chocolate, milk, bread, watermelon, lettuce, cake, cherry, doughnut, strawberry, grapes, water, sandwich, hamburger, cola

ANIMALS: elephant, cat, dog, rabbit, bird, wolf, croco, mouse, monkey, snake, tiger, lion, pig, hippo, giraffe, spider, butterfly, lizard, fish, frog, dinosaur, horse, sheep, duck, squirrel, bee, scorpion, cockroach, zebra, camel, turtle, cow, penguin

TRANSPORTS: Truck, car, motorbike, skateboard, bike, ambulance, fire engine, plane, helicopter, train, tractor, bus

FAMILY: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandad, granny

JOBS: policeman, doctor, firefighter, mechanic, cook, teacher, builder, nurse, pilot

BODY: hair, tummy, legs, feet, bottom, eyes, ears, mouth, nose

WEATHER: sunny, cloudy, raining

LOCALIZACIONES: classroom, park, bedroom, swimming pool, forest, mountain, toilet

HOUSE: table, chair, door, window

INSTRUMENTS: Guitar, trumpet, recorder, drum, tambourine

5 ANYS

Els alumnes han de ser capaços de…

– Ser feliços en classe

– Comprendre i respectar les normes dels nous jocs i activitats introduïts per a enguany, seguint unes pautes de treball en equip i respecte cap als guanyadors i perdedors

Acceptar les frustracions (estes sorgiran quan els alumnes no aconseguisquen guanyar en els diferents jocs de classe)

– Seguir amb total normalitat les classes impartides al 100% en anglés amb la totalitat de vocabulari actiu (ensenyat de manera intencionada) i passiu (tota la resta de paraules) parlat per el mestre

– Identificar, adquirir, reproduïr i produïr oralment (es a dir, utilitzar de manera espontània en frases pròpies) el següent vocabulari actiu (en verd el nou vocabulari):

NUMBERS: 1 – 10

DAYS OF THE WEEK: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

CLOTHES: Hat, tie, gloves, shirt, glasses, t-shirt, coat

COLORS: blue, green, red, yellow, pink, orange, purple, black, white, brown

PEOPLE: boy, girl

ADJECTIVES: bad, nice, happy, sad, angry, hungry, hot, cold, sick, fine, big, small, silly, clever, brave…

ACTIONS: Pee, poo, sleep, eat, walk, run, fly, take, give, kiss, open, close, play…

FOOD: banana, apple, pear, pizza, cheese, ice-cream, juice, biscuit, youghurt, egg, orange, sweet, lemon, chips, lollipop, tomato, carrot, chocolate, milk, bread, watermelon, lettuce, cake, cherry, doughnut, strawberry, grapes, water, sandwich, hamburger, cola

ANIMALS: elephant, cat, dog, rabbit, bird, wolf, croco, mouse, monkey, snake, tiger, lion, pig, hippo, giraffe, spider, butterfly, lizard, fish, frog, dinosaur, horse, sheep, duck, squirrel, bee, scorpion, cockroach, zebra, camel, turtle, cow, penguin, donkey, rooster, bear, koala, shark, prawn, dolphin

TRANSPORTS: Truck, car, motorbike, skateboard, bike, ambulance, fire engine, plane, helicopter, train, tractor, bus

FAMILY: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandad, granny

JOBS: policeman, doctor, firefighter, mechanic, cook, teacher, builder, nurse, pilot

BODY: hair, tummy, legs, feet, bottom, eyes, ears, mouth, nose

WEATHER: sunny, cloudy, raining

LOCALIZACIONES: classroom, park, bedroom, swimming pool, forest, mountain, toilet, cinema, supermarket, hospital, school, hospital, living room

HOUSE: table, chair, door, window

INSTRUMENTS: Guitar, trumpet, recorder, drum, tambourine, saxophone, xylophone, piano

PRIMER

Els alumnes han de ser capaços de…

– Ser feliços en classe

– Comprendre i respectar les normes dels nous jocs i activitats introduïts per a enguany, seguint unes pautes de treball en equip i respecte cap als guanyadors i perdedors

Acceptar les frustracions (estes sorgiran quan els alumnes no aconseguisquen guanyar en els diferents jocs de classe)

– Seguir amb total normalitat les classes impartides al 100% en anglés amb la totalitat de vocabulari actiu (ensenyat de manera intencionada) i passiu (tota la resta de paraules) parlat per el mestre

Reconéixer i reproduir de manera escrita les paraules del vocabulari d’enguany

– Identificar, adquirir, reproduïr i produïr oralment (es a dir, utilitzar de manera espontània en frasses pròpies) el següent vocabulari actiu (en verd el nou vocabulari):

NUMBERS: 1 – 10, 11 – 100

DAYS OF THE WEEK: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

SEASONS: Spring, Summer, Autumn, Winter

CLOTHES: Hat, tie, gloves, shirt, glasses, t-shirt, coat

SPORTS: baseball, golf, skiing, running, tennis, cycling, football, basket, swimming, skateboarding

VERB TO BE: is

CONNECTORS: The, and

COLORS: blue, green, red, yellow, pink, orange, purple, black, white, brown

PEOPLE: boy, girl

ADJECTIVES: bad, nice, happy, sad, angry, hungry, hot, cold, sick, fine, big, small, silly, clever, brave…

ACTIONS: Pee, poo, sleep, eat, walk, run, fly, take, give, kiss, open, close, play…

FOOD: banana, apple, pear, pizza, cheese, ice-cream, juice, biscuit, youghurt, egg, orange, sweet, lemon, chips, lollipop, tomato, carrot, chocolate, milk, bread, watermelon, lettuce, cake, cherry, doughnut, strawberry, grapes, water, sandwich, hamburger, cola

ANIMALS: elephant, cat, dog, rabbit, bird, wolf, croco, mouse, monkey, snake, tiger, lion, pig, hippo, giraffe, spider, butterfly, lizard, fish, frog, dinosaur, horse, sheep, duck, squirrel, bee, scorpion, cockroach, zebra, camel, turtle, cow, penguin, donkey, rooster, bear, koala, shark, prawn, dolphin

TRANSPORTS: Truck, car, motorbike, skateboard, bike, ambulance, fire engine, plane, helicopter, train, tractor, bus

FAMILY: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandad, granny

JOBS: policeman, doctor, firefighter, mechanic, cook, teacher, builder, nurse, pilot, detective, astronaut, singer, guitar player, teacher, doctor, firefighter, cook, mechanic, painter, policeman, postman

BODY: hair, tummy, legs, feet, bottom, eyes, ears, mouth, nose

WEATHER: sunny, cloudy, raining

LOCALIZACIONES: classroom, park, bedroom, swimming pool, forest, mountain, toilet, cinema, supermarket, hospital, school, hospital, living room

HOUSE: table, chair, door, window

INSTRUMENTS: Guitar, trumpet, recorder, drum, tambourine, saxophone, xylophone, piano

SEGON

Els alumnes han de ser capaços de…

– Ser feliços en classe

– Comprendre i respectar les normes dels nous jocs i activitats introduïts per a enguany, seguint unes pautes de treball en equip i respecte cap als guanyadors i perdedors

Acceptar les frustracions (estes sorgiran quan els alumnes no aconseguisquen guanyar en els diferents jocs de classe)

– Seguir amb total normalitat les classes impartides al 100% en anglés amb la totalitat de vocabulari actiu (ensenyat de manera intencionada) i passiu (tota la resta de paraules) parlat per el mestre

– Reconéixer, reproduir i produïr de manera escrita i en frases molt senzilles les paraules del vocabulari d’enguany

– Identificar, adquirir, reproduïr i produïr oralment (es a dir, utilitzar de manera espontània en frases pròpies) el següent vocabulari actiu (en verd el nou vocabulari):

NUMBERS: 1 – 100

DAYS OF THE WEEK: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

MONTHS OF THE YEAR: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

SEASONS: Spring, Summer, Autumn, Winter

CLOTHES: Hat, tie, gloves, shirt, glasses, t-shirt, coat

SPORTS: baseball, golf, skiing, running, tennis, cycling, football, basket, swimming, skateboarding

VERB TO BE: is

CONNECTORS: The, and

COLORS: blue, green, red, yellow, pink, orange, purple, black, white, brown

PEOPLE: boy, girl

ADJECTIVES: bad, nice, happy, sad, angry, hungry, hot, cold, sick, fine, big, small, silly, clever, brave…

ACTIONS: Pee, poo, sleep, eat, walk, run, fly, take, give, kiss, open, close, play…

FOOD: banana, apple, pear, pizza, cheese, ice-cream, juice, biscuit, youghurt, egg, orange, sweet, lemon, chips, lollipop, tomato, carrot, chocolate, milk, bread, watermelon, lettuce, cake, cherry, doughnut, strawberry, grapes, water, sandwich, hamburger, cola

ANIMALS: elephant, cat, dog, rabbit, bird, wolf, croco, mouse, monkey, snake, tiger, lion, pig, hippo, giraffe, spider, butterfly, lizard, fish, frog, dinosaur, horse, sheep, duck, squirrel, bee, scorpion, cockroach, zebra, camel, turtle, cow, penguin, donkey, rooster, bear, koala, shark, prawn, dolphin

TRANSPORTS: Truck, car, motorbike, skateboard, bike, ambulance, fire engine, plane, helicopter, train, tractor, bus

FAMILY: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandad, granny

JOBS: policeman, doctor, firefighter, mechanic, cook, teacher, builder, nurse, pilot, detective, astronaut, singer, guitar player, painter, postman, waiter, waitress, cleaning lady, dentist, bus driver, magician, garbage man

BODY: hair, tummy, legs, feet, bottom, eyes, ears, mouth, nose

WEATHER: sunny, cloudy, raining

LOCALIZACIONES: classroom, park, bedroom, swimming pool, forest, mountain, toilet, cinema, supermarket, hospital, school, hospital, living room

HOUSE: table, chair, door, window

INSTRUMENTS: Guitar, trumpet, recorder, drum, tambourine, saxophone, xylophone, piano

AVALUACIÓ D’INFANTIL I PRIMER CICLE

Considere que l’avaluació en infantil no deu de ser mai sumativa (sap tantes paraules… té tanta nota) . Eixa forma d’avaluar no reflectix per a res la realitat ja que el xiquet no aprén la llengua com a elements estancs allunyats uns d’altres (els colors, els animals, etc) . El més apropiat és efectuar una avaluació formativa i processual (avalue el meu propi procés) . La meua manera d’actuar és observar la classe i veure quan reaccionen bé o no, quan actuen bé o no, quan responen positivament o negativament davant de les diferents activitats… i òbviament el responsable últim sóc JO. Si el xiquet està molestant en classe, s’avorrix, es distrau… es senyal inequívoc de què l’activitat no els interessa, amb qual significa que eixa activitat no ha complit el seu objectiu, ha sigut dissenyada de manera errònia, i cal tallar-la en eixe moment.

Així doncs… els ítems que utilitze per a avaluar en infantil són els següents:

1. Acudix content a classe (3, 4, 5, 1r i 2n) : Si el xiquet no és feliç en classe mal comencem. És condició indispensable per a aconseguir els nostres objectius que l’alumne acudisca feliç a classe.

2. Accepta amb naturalitat la llengua proposada (3) : Exemple: Al principi, a vegades en classe jo puc dir “This is a banana” i un alumne contestar “¡No! Això és un plàtan! “. Inclús si jo insistisc pot arribar a enfadar-se. Però processualment el xiquet ha d’arribar a acceptar-ho.

3. Participa espontàniament (3, 4, 5, 1r i 2n) . Hi ha xiquets que per timidesa no participen mai i altres acaparen la classe. Si veiem que el xiquet no vol participar espontàniament caldrà analitzar si és per una qüestió de timidesa, o és que no assimila bé els continguts, o per un altre problema distint (falta d’autoestima, etc) .”

4. Presta atenció (3, 4, 5, 1r i 2n) : Cal tindre en compte que a certes edats (a menys que hi haja un trastorn d’atenció) , l’atenció és espontània , no és voluntària. El xiquet atén perquè l’estímul li enganxa. El xiquet no pensa “tinc que atendre, perquè si no atenc em posen un cero”. No hi ha una voluntarietat en la reacció, hi ha una espontaneïtat perquè l’activitat t’enganxa o no. D’ací la necessitat que les activitats proposades siguen atractives i canviants, encara que en cada curs seran més llargues. No obstant això, encara així tindrem xiquets nerviosos, els a vegades anomenats “culos de mal asiento”. I això no significa que tinga un TDH ni gens paregut. Simplement succeïx que el xiquet és nerviós. Per tant és important treballar-li la seua capacitat d’atenció

5. Entén els continguts (3, 4, 5, 1r i 2n) : A vegades açò es comprova per exemple demanant-li al xiquet que em d’un objecte, o simplement preguntant-los quelcom i responen correctament encara que siga en la seua llengua.

6. Reproduïx els continguts (3, 4, 5, 1r i 2n) : Repetix el que li demanem. I ací no entre en que necessàriament repetisca de manera correcta el que jo dic. Si jo demane que repetisquen “Yellow car” i el xiquet ho diu “a la seua manera” l’objectiu està aconseguit, perquè la seua intenció és dir “yellow car”, i si té problemes de fonació en anglés, eixos problemes també els té en valencià o castellà.

7. Produïx continguts d’acord amb el seu nivell (3, 4, 5, 1r i 2n) : Este ítem és més complex. Ací ens referim a utilitzar l’anglés que ells tenen en una situació de classe. Per exemple, si jo a un xiquet li pregunte “Where is the ball?” i el xiquet responde… “On the table”, el xiquet està produint continguts. O per exemple, i a un nivell més fàcil, si jo li pregunte “What animal do you like, the cat or the dog?” i el xiquet em diu “The cat” també està produint, indubtablement amb ajuda, però també és producció.

8. Completa les fitxes de classe correctament (4, 5, 1r i 2n) : En els cursos de 4 i 5 anys apenes hi ha un total de 10 fitxes en tot el curs, a les quals se’ls dedica normalment uns 20 minuts en una sessió. En infantil, les fitxes consistixen majoritàriament a pintar dibuixos que representen el vocabulari que s’ha treballat eixe o eixos dies. A partir de primer la complexitat augmentarà en la mesura que s’anirà introduint la paraula escrita i els demanarem que reproduïsquen els continguts en estes fitxes.

9. Respecta les normes (1r i 2n): Torn de paraula, silenci, assentat correctament, no molestar els companys, etc.

10. Reconeix paraules i frases escrites (5, 1r i 2n) . A partir de 5 anys. En este punt també es comencen a treballar aspectes de fonètica, com per exemple reconéixer el so que produïx la “th”

OBJECTIUS MINIMS DE TERCER

– Identificar, memoritzar i nombrar el vocabulari bàsic.

– Identificar i realitzar accions i seguir instruccions orals.

– Produir missatges orals senzills.

– Llegir textos senzills interpretant la idea principal.

– Escriure paraules, expressions conegudes i frases con una finalitat específica.

– Utilitzar estratègies bàsiques per aprendre a demanar ajuda, acompanyar la comunicació amb gestos, etc…

AVALUACIÓ DE TERCER

Per a l’avaluació en tercer utilitzarem una sèrie de notes numèriques que arreplegarem per escrit, i que ens serviran per a obtindre la nota final de l’alumne. L’estructura de l’anglés es vertebra en 6 unitats didàctiques. En cada una d’elles obtindrem una nota numèrica final d’1 a 10 fruit d’obtindre la mitjana dels següents elements a avaluar en cada unitat:

– Examen de vocabulari a realitzar a principi de cada tema: En aquest examen de grandària quartilla, els alumnes hauran d’escriure correctament en anglés les paraules que se’ls demana.

Examen final d’unitat didàctica: Aquest examen constarà, com a norma general d’una sola pàgina amb activitats i preguntes relatives als continguts donats en la present unitat didàctica.

– Llibreta: Una vegada en cada unitat didàctica se’ls demanarà la llibreta als alumnes per a poder avaluar el seu treball en la llibreta i se’ls donarà una nota numèrica de l’1 al 10. En este apartat tindrem en compte aspectes com ara: activitats completades, activitats correctes, bona lletra, utilització correcta dels distints bolis, neteja general, etc. Així, doncs, es traurà una nota mitjana d’estos tres apartats (els tres tenen el mateix valor) i se’ls donarà la seua nota final de tema. Per a obtindre la nota final de trimestre traurem la mitjana de les seues notes finals d’aquells temes que hagen quedat completament acabats.

Important també assenyalar, que quedarà a criteri del professor pujar o baixar la nota final de l’alumne tenint en compte criteris de bon o mal comportament en classe, o alt o baix esforç realitzat per l’alumne en funció de les seues capacitats.

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: